Algemene Voorwaarden 

Versie 1.3.1 – Laatst bijgewerkt op 7 mei 2024

Inleiding

Deze algemene voorwaarden vormen de basis voor onze interacties met jou, ongeacht of je gebruik maakt van onze zorgdiensten aangeboden door Alchemilla Levenslicht, aankopen doet via onze Alchemilla Shop, of gebruik maakt van de marketingdiensten van Van Dijken e-commerce. Deze documentatie is bedoeld om je duidelijkheid en transparantie te bieden over de regels en verwachtingen van onze relatie.

Identiteit van de Onderneming:

Naam: Alchemilla Levenslicht V.O.F.
Handelsnamen: Van Dijken E-Commerce, Alchemilla Shop
Adres: Josine Reulingstraat 12, 9746 AN Groningen
Telefoonnummer: 0642465699
E-mailadres: contact@alchemillalicht.nl
KvK-nummer: 93747179
Btw-identificatienummer: NL866513541B01

Doel van deze Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om:

 • Een duidelijk begrip te geven van wat je kunt verwachten wanneer je ons inzet voor zorgdiensten, commerciële producten of marketingdiensten.
 • De rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen te definiëren en te verduidelijken.
 • Te zorgen voor een veilige, betrouwbare en positieve ervaring voor al onze klanten en cliënten.

Structuur van de Algemene Voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn opgedeeld in drie specifieke secties, elk toegespitst op de unieke aspecten van de verschillende diensten die we aanbieden:

 • Deel I: Algemene Voorwaarden voor Alchemilla Levenslicht – Deze sectie behandelt specifiek de voorwaarden gerelateerd aan onze zorgdiensten, inclusief dagbesteding en persoonlijke zorg.
 • Deel II: Algemene Voorwaarden voor de Alchemilla Shop – Hier vindt je informatie over de aankoop van producten via onze online of fysieke winkel.
 • Deel III: Algemene Voorwaarden voor Van Dijken e-commerce – Deze sectie is gewijd aan de voorwaarden die van toepassing zijn op onze uitgebreide online marketingdiensten.

Leeswijzer:

Wij raden je aan de relevante sectie(s) zorgvuldig door te lezen die betrekking hebben op de diensten of producten die je van ons afneemt. Deze voorwaarden zijn bedoeld om een heldere en eerlijke basis te bieden voor onze samenwerking, en we staan altijd klaar om eventuele vragen of zorgen te bespreken.

Door gebruik te maken van onze diensten of producten, erken je dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Deel I: Algemene Voorwaarden voor Alchemilla Levenslicht

1. Definities

 • Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Alchemilla Levenslicht voor de levering van diensten.
 • Deelnemer of Cliënt: Een natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten aangeboden door Alchemilla Levenslicht.
 • Dagbesteding: Georganiseerde activiteiten bedoeld om cliënten te ondersteunen in hun dagelijkse functioneren en bij te dragen aan hun sociale en persoonlijke ontwikkeling.
 • Zorgplan: Een document waarin de behoeften, doelen, en geplande zorginterventies voor een cliënt worden beschreven, opgesteld in samenspraak met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger.
 • Persoonsgebonden Budget (PGB): Een budget dat aan cliënten wordt toegekend om zelfstandig zorg en ondersteuning in te kopen naar eigen keuze en behoefte.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Alchemilla Levenslicht worden aangeboden en uitgevoerd, inclusief maar niet beperkt tot dagbesteding, persoonlijke zorg, en ondersteunende diensten. Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen Alchemilla Levenslicht en de opdrachtgever en alle betrokken cliënten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Dienstverlening

Aanbieden van Diensten: Alchemilla Levenslicht verbindt zich ertoe om de diensten professioneel en met zorg uit te voeren overeenkomstig de afspraken gespecificeerd in het zorgplan.
Zorgplan: Bij aanvang van de dienstverlening wordt in overleg met de cliënt een zorgplan opgesteld. Dit plan is leidend voor de uitvoering van de diensten.
Wijzigingen en Bijstellingen: Het zorgplan kan periodiek herzien worden in overleg met de cliënt, om te verzekeren dat de dienstverlening blijft voldoen aan de behoeften en wensen van de cliënt.

4. Rechten en Verplichtingen

Rechten van de Cliënt: Cliënten hebben recht op respect voor hun privacy, integriteit en persoonlijke waardigheid tijdens de uitvoering van alle diensten.
Informatieverstrekking: Alchemilla Levenslicht zal de opdrachtgever en de cliënt voorzien van alle relevante informatie over de diensten, inclusief eventuele wijzigingen in de dienstverlening.

5. Betalingen

Tarieven: De tarieven voor de diensten worden vooraf gecommuniceerd en overeengekomen met de opdrachtgever.
Facturatie: Betalingen dienen te geschieden op basis van de facturen die door Alchemilla Levenslicht worden uitgereikt volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

6. Annulering en Wijziging

Annulering door de Cliënt: Cliënten kunnen de diensten annuleren conform de voorwaarden vermeld in het zorgplan.
Wijziging van Diensten: Wijzigingen in de dienstverlening kunnen worden aangevraagd en dienen schriftelijk te worden goedgekeurd.

7. Aansprakelijkheid

Alchemilla Levenslicht is aansprakelijk voor directe schade die aantoonbaar het gevolg is van onze dienstverlening. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, tenzij in geval van opzet of grove nalatigheid.

8. Klachtenregeling

Alchemilla Levenslicht heeft een klachtenregeling voor het behandelen van klachten van cliënten. Klachten dienen binnen een redelijke termijn na constatering gemeld te worden.

Deel II: Algemene Voorwaarden voor Alchemilla Shop

1. Definities

 • Product: Elk item aangeboden door Alchemilla Shop, dat kan worden gekocht door de klant.
 • Klant: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten koopt via de Alchemilla Shop.
 • Bestelling: Een formele aanvraag door een klant om producten te kopen onder de gespecificeerde voorwaarden.
 • Levering: Het proces waarbij de gekochte producten worden overgedragen aan de klant.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen gedaan via de online en fysieke winkels van Alchemilla Shop. Deze voorwaarden regelen de verkoop van producten aan klanten en zijn van toepassing vanaf het moment van bestelling tot en met de levering.

3. Bestelproces en Overeenkomst

 • Bestelling Plaatsen: Klanten kunnen producten bestellen via de Alchemilla Shop website of in de fysieke winkel. Een bestelling wordt beschouwd als een bindend aanbod om producten te kopen onder de gespecificeerde voorwaarden.
 • Orderbevestiging: Na ontvangst van de bestelling stuurt Alchemilla Shop een orderbevestiging naar de klant per e-mail, wat de overeenkomst formaliseert.

4. Prijzen en Betalingen

 • Prijzen: Alle prijzen van de producten worden duidelijk aangegeven op de website en zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele leveringskosten.
 • Betaling: Betaling kan worden verricht via de beschikbare betaalmethoden zoals vermeld op de website. Betaling dient voltooid te zijn voordat de levering plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

5. Levering en Verzending

 • Leveringsvoorwaarden: Producten worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven tijdens de bestelling.
 • Alchemilla Shop streeft ernaar om producten binnen de opgegeven levertijden te bezorgen.
 • Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op de klant op het moment van levering.

6. Retourbeleid

 • Retourneren van Producten: Klanten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden. De producten moeten ongebruikt en in de originele verpakking worden teruggestuurd.
 • Terugbetaling: Na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten zal Alchemilla Shop de betaalde bedragen terugstorten binnen 14 dagen.

7. Garanties en Klachten

 • Garantie: Op alle producten geldt een standaardgarantie van twee jaar op fabricagefouten. Defecte producten zullen door Alchemilla Shop worden gerepareerd, vervangen of terugbetaald.
 • Klachten: Klachten over de producten of de levering dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking gemeld te worden bij Alchemilla Shop.

8. Aansprakelijkheid

Alchemilla Shop is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de gekochte producten, behalve in geval van opzet of grove schuld. 

9. Overige Bepalingen

 • Wijzigingen Voorwaarden: Alchemilla Shop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website worden gepubliceerd.
 • Toepasselijk Recht: Op alle overeenkomsten tussen Alchemilla Shop en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Deel III: Algemene Voorwaarden voor Van Dijken e-commerce

1. Definities

 • Diensten: Alle vormen van online marketingdiensten aangeboden door Van Dijken e-commerce, inclusief maar niet beperkt tot websiteontwikkeling, dronefotografie en -video, zoekmachineoptimalisatie (SEO), zoekmachineadverteren (SEA), en gerelateerde activiteiten.
 • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die diensten afneemt van Van Dijken e-commerce.
 • Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, bevestigd via elektronische communicatie of schriftelijk, van levering van één of meer diensten van Van Dijken e-commerce.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Dijken e-commerce en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Van Dijken e-commerce en de klant.

3. Aanbiedingen en Offertes

Offertes: Alle offertes en aanbiedingen van Van Dijken e-commerce zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Geldigheid Offertes: Offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4. Uitvoering van Diensten

 • Algemeen: Van Dijken e-commerce zal de diensten met zorg uitvoeren, overeenkomstig de in de overeenkomst vastgestelde afspraken en procedures.
 • Websiteontwikkeling: Bij de ontwikkeling van websites zorgt Van Dijken e-commerce voor een design dat voldoet aan de klantvereisten.
 • (Drone)fotografie en -video: Voor het uitvoeren van drone-opnames zal Van Dijken e-commerce voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en zorgen voor de benodigde vergunningen.
 • Opzeggen dienstverlening: Dienstverlening kan altijd door zowel de klant als Van Dijken e-commerce worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden om zowel voor de klant als voor Van Dijken e-commerce duidelijkheid te verschaffen over het moment van beëindiging.

5. Prijzen en Betalingen

 • Tarieven: De door Van Dijken e-commerce gehanteerde tarieven staan vermeld in de offerte of overeenkomst. Deze kunnen alleen worden aangepast door een schriftelijk kennisgeving vooraf.
 • Facturatie: Facturatie gebeurt op basis van de in de overeenkomst vastgelegde mijlpalen of na voltooiing van de dienst. Betalingstermijnen zijn strikt en worden duidelijk gecommuniceerd.

6. Intellectueel Eigendom

 • Rechten: Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten bij Van Dijken e-commerce. De klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend.
 • Gebruik van derden materiaal: Voor materialen die in het kader van de dienstverlening worden gebruikt, zoals WordPress-thema’s, plugins, en stockfoto’s, die eigendom zijn van derden, verkrijgt de klant gebruiksrechten volgens de licentievoorwaarden van die derden. Van Dijken e-commerce garandeert niet het exclusieve eigendom van deze materialen en de klant wordt geadviseerd om de licentievoorwaarden die door de derde partijen worden verstrekt, te controleren.

7. Aansprakelijkheid

 • Beperking: Van Dijken e-commerce is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Klachten en Geschillen

 • Klachtenprocedure: Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Van Dijken e-commerce.
 • Geschillen: Op overeenkomsten tussen Van Dijken e-commerce en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid

1. Inleiding

Bij Alchemilla Levenslicht nemen we jouw privacy uiterst serieus. Dit uitgebreide privacybeleid richt zich op de verzameling, het gebruik, en de bescherming van persoonlijke en gevoelige gegevens binnen onze diverse diensten, waaronder zorgdiensten en commerciële activiteiten.

2. Verzameling van Persoonsgegevens

Algemene Persoonsgegevens: Dit omvat gegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en betalingsgegevens, die worden verzameld wanneer je onze producten koopt of onze diensten aanvraagt.
Gevoelige Persoonsgegevens: Voor cliënten van onze zorgdiensten verzamelen we gevoelige gegevens zoals gezondheidsinformatie, inclusief medische geschiedenis, gedragsgegevens, en details uit zorgplannen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het opstellen van effectieve zorgplannen en het leveren van gepersonaliseerde zorg.

3. Gebruik van Persoonsgegevens

 • Doeleinden: Jouw algemene en gevoelige persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen, het leveren van diensten, het opstellen en bijhouden van zorgplannen, en voor communicatie over onze diensten.
 • Gegevensdeling: Gevoelige persoonsgegevens worden strikt binnen de wettelijke kaders gedeeld met zorgverleners, ondersteunend personeel en eventuele andere betrokken partijen, alleen als dit noodzakelijk is voor de zorgverlening en met expliciete toestemming van de cliënt.

4. Beveiliging van Persoonsgegevens

 • Beveiligingsmaatregelen: We hanteren strenge beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens, met name de gevoelige gegevens, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of andere vormen van misbruik.
 • Bewaartermijnen: Gevoelige gegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten, of voor de duur die door de wet wordt vereist.

5. Jouw Rechten

 • Toegang, Rectificatie, en Verwijdering: Je hebt het recht om toegang te vragen tot jouw gegevens, correcties aan te vragen of, in bepaalde omstandigheden, verwijdering van uw gegevens.
 • Beperking en Bezwaar: Je kunt verzoeken om beperking van het gebruik van uw gegevens en je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden, met name die welke verder gaan dan de noodzakelijke verwerking voor de verleende diensten.

6. Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken of voor andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven.

7. Contact

Als je vragen heeft over dit privacybeleid of onze omgang met uw gegevens, of als je jouw rechten wilt uitoefenen, kunt je contact met ons opnemen via:

 • Telefoon / WhatsApp: 06 424 656 99
 • E-mail: contact@alchemillalicht.nl
 • Adres: Josine Reulingstraat 12, 9746AN Groningen

Slotbepalingen

1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 • Alchemilla Levenslicht behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig deze voorwaarden te herzien om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door het voortzetten van het gebruik van onze diensten of het kopen van onze producten na dergelijke wijzigingen, stemt je in met de herziene voorwaarden.

2. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de klant en Alchemilla Levenslicht is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit of in verband met deze voorwaarden of overeenkomsten voortvloeien, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

3. Scheidbaarheid

 • Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Alchemilla Levenslicht en de klant zullen in dat geval overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

4. Klachtenregeling

Alchemilla Levenslicht streeft naar volledige tevredenheid van onze klanten en cliënten. Klachten over onze diensten of producten kunnen worden ingediend via de op onze website aangegeven contactmethoden. Wij verbinden ons ertoe elke klacht serieus te behandelen en zo snel mogelijk een passende oplossing te vinden.

5. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden of onze diensten, kan je contact opnemen via:

 • Telefoon / WhatsApp: 06 424 656 99
 • E-mail: contact@alchemillalicht.nl
 • Adres: Josine Reulingstraat 12, 9746AN Groningen